T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Zayi olan dosyaların yenilenmesi

 

 

GENELGE No: 107

4473 sayılı Yangın, Yer Sarsıntısı, Seylâp ve Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümleri gereğince, zayi olan dosyaların ihyasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden taleplerde eksikliklerin bulunması nedeniyle yazışmalar yapıldığı ve bu durumun yenileme sürecini uzattığı anlaşılmıştır.

4473 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yangın, yer sarsıntısı, seylâp ve heyelân gibi hallerde bu Kanunun Adalet Bakanlığı kararı üzerine tatbik edilebileceği ve bu gibi kararların Resmî Gazete ve ayrıca mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân olunacağı belirtilmiştir.

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanunun 1051 sayılı Kanunla değişik 4 üncü maddesine istinaden 8 Mayıs 1988 gün ve 19808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 56 ncı maddesinde afet bölgesindeki adliye dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesi yönünden gerekli tedbirlerin Adalet Bakanlığınca alınacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince adliye dairelerinde zayi olan dosyaların yenilenmesi işlemlerinde;

Öncelikle zayi olduğu ileri sürülen dosyanın ilgili mahkeme veya icra dairelerinin kalem ve arşivinde titizlikle aranması, bulunamadığı takdirde düzenlenecek tutanağın onaylı bir suretinin Bakanlığımıza gönderilmesi,

Dosyanın kaybolmasında ihmali olan kişilerin tespit edilerek, haklarında ceza ve disiplin yönünden gereğinin takdir ve ifasıyla yapılan işlemlerle ilgili Bakanlığımıza bilgi verilmesi,

Bakanlığımızca dosyanın yenilenmesine karar verilmesi halinde bu kararın bir an önce mahallinde mutat vasıtalarla neşir ve ilân edilmesinin sağlanması,

Dosyanın yenilenmesine ilişkin kararın Bakanlığımızca yaptırılacak Resmî Gazete ilânı ve mahallinde yapılacak olan ilândan sonra:

a)Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesi hükmünün uygulanabileceği dava dosyaları ile icra dosyalarının zayi olması durumunda 4473 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde belirtilen kişilerin dosyanın ihyası talebi üzerine;

b) Taraflarca takip edilmese dahi I1UMK 409 uncu maddesi gereğince işlemden kaldırılamayan ve karara çıkmış dava dosyalarının zayi olması durumunda ise, ilgililerin talebi aranmaksızın re’sen, Ziyaa uğrayan dosyaların yenilenmesi için gereken işlemlerin yapılmasının temini. Konusunda gerekli özenin gösterilmesi

Benzer Konular

Genelge No : 109

Genelge No : 109

T.C ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdü..

Etiketler: genelge no 107, adalet bakanlığı, adalet bakanlığı 107 nolu genelge, genelgeler, zayi, zayi dosya, dosyanın yenilenmesi, yangın, heyelan, deprem, yer sarsıntısı, afetler