T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para denetimi konulu genelgesi

 

GENELGE No: 28/1

Cumhuriyet savcılıkları kalem hizmetleri ve mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa ve para işlemlerinin Cumhuriyet savcıları tarafından düzenli olarak denetlenmesi, anılan hizmetlerin zamanında ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi bakımından önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere; adalet hizmetlerinin düzenli olarak yerine getirilebilmesini sağlamak amacına yönelik çeşitli yönetmelikler çıkartılmış olup;

01/06/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelikte; Cumhuriyet başsavcılıkları kalem görevlilerinin tutacağı defter, karton ve dosyalar ile yazı işlerinin tüm işlemlerine dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıca; aynı tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Suç Eşyası Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; suç eşyası ile ilgili işlemlerin, Cumhuriyet başsavcılığının sürekli gözetim ve denetimi altında adalet emanet dairesince yürütüleceği belirtilmiştir.

Diğer yandan, 11/04/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinin 102 nci maddesinde, icra ve iflas dairelerinin Cumhuriyet savcılarınca yılda en az bir kez denetleneceği ve yine söz konusu dairelerin Cumhuriyet savcılarının da sürekli denetimi altında olduğu hususları düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 104 ve 105 inci maddelerinde ise kasa ve banka hesaplarının Cumhuriyet savcıları tarafından denetlenmesi sırasında göz önünde bulundurulacak ilkeler belirlenmiştir.

1-Buna göre, mahkemeler ile icra ve iflas dairelerinin kasa hesaplarının yasal düzenlemelere uygun şekilde en az üç ayda bir olmak üzere Cumhuriyet savcısı tarafından denetiminin yapılması, harç tahsilinde 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde düzenlenen usul ve esaslara uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi, para ve pul hesaplarında tereddüt bulunduğunda ise derhal denetim yapılması, hesap kontrolüne bir önceki denetim tarihinin esas alınması suretiyle ilgili bankalardan dökümlü hesap ekstrelerinin getirtilerek başlanması, işlemlerin sayım ve kontrollerinin UYAP kayıtları dikkate alınarak yapılması, tahsilat bakiyesi paranın ne kadarının görevliler üzerinde veya kasada, ne kadarının da bankada bulunduğunun belirlenmesi, bu denetimlerde stopaj kesintisi yapılması gereken hallerde bu kesintinin yapılıp yapılmadığının ve mâliyeye bildirilip bildirilmediğinin göz önünde bulundurulması, emanet para hesaplarının yıl sonu itibarıyla tahsilat ve reddiyat devirlerinin yapılması gerekmektedir.

Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliğinde de, adalet kütüphanelerinin Cumhuriyet başsavcıları tarafından denetleneceği hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla; Adalet hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli olarak yerine getirilebilmesi ve hizmetin kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yürütülmesinin sağlanabilmesi için;

Cumhuriyet savcılığı kalem hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin işlemler ile emanet daireleri ve adalet kütüphanelerinin Cumhuriyet savcısı tarafından yetkileri kapsamında uygun aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhal denetlenmesi,

Mahkemeler kasa ve para hesabı ile icra ve iflas daireleri hesap ve işlemlerinin birincisi ocak ayında olmak üzere en az üç ayda bir düzenli aralıklarla, kuşku duyulduğunda ise derhal denetlenmesi, işlemlerin UYAP üzerinden yürütülüp yürütülmediğinin yapılacak denetimlerde dikkate alınması,

İlgili mevzuata aykırı olarak yapılan işlemlerin tespiti hâlinde, gereğine tevessül edilmesi,

Etiketler: adalet bakanlığı genelgeleri, genelge no 28/1, 28/1 nolu bakanlık genelgesi, adalet bakanlığı 28/1 genelgesi, kalem hizmetlyeri, mahkemeler, icra daireleri, iflas daireleri