T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : 19120602-010-06-02-0480-2014-325           20/02/2015

Konu            : Şüpheli-sanık karar takip formları ile gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin

UYAP'ta düzenlenmesi, infaz ve güncelliklerinin takibi.

 

GENELGE NO: 161

Bilindiği üzere, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında; her türlü ceza muhakemesi işlemlerinde Ulusal Yargı Ağı Projesi Bilişim Sisteminin (UYAP) kullanılacağı, bu işlemlere ilişkin her türlü veri, bilgi, belge ve kararın UYAP vasıtası ile işleneceği, kaydedileceği ve saklanacağı,

Aynı Kanunun 90 ıncı maddesinde yakalama ve yakalanan kişi hakkında yapılacak işlemler, 248 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise kaçak hakkında yokluğunda tutuklama kararı verilebileceği,

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu maddesinde; hükümlü hakkındaki hapis cezası veya güvenlik tedbirlerinin infazı için şartları oluştuğu takdirde Cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emri çıkarılacağı,

5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulanma Şekli Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinde; şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararların soruşturmada görev alan kolluk birimlerine gönderilmesinin zorunlu olduğu,

Hususları düzenlenmiştir. Bu itibarla,

1- Genelge ekinde yer alan şüpheli-sanık karar takip formu, şüpheli veya sanık yakalama emri, hükümlü yakalama emri ve kaçaklar hakkındaki gıyabî tutuklama kararlarının UYAP ortamında usulüne uygun ve eksiksiz bir şekilde oluşturulması,

2- 5320 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde şüpheli ve sanıkla ilgili olarak verilen soruşturma ve kovuşturmayı sona erdiren kesinleşmiş kararların, soruşturmada görev alan kolluk birimlerine bildirilmesi zorunlu olduğundan, bu işlemin “Şüpheli-Sanık Karar Takip Formu” nun ilgili kolluğa gönderilmesi şeklinde yapılması,

3- 1/9/2008 öncesi gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerine yönelik işlemler Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı Bilgi Sistemi (KİHBİ) kullanılarak sürdürüleceğinden, bu döneme ilişkin olarak aranan bir şahsın, bizzat Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye başvurması ya da kolluk tarafından yakalanması durumunda evrakın; mahkemenin kapatılması veya işletimde bulunmaması sebebiyle UYAP’ta daha önce kayıt edilmemesi veya mahkemece bu kararın sistem üzerinden gönderilmesinin mümkün olmaması hâlinde sistem dışı kayıt yoluyla UYAP’a giriş yapılmasını müteakiben derhal söz konusu kaydın KİHBİ'den silinmesi ya da kaldırılması için ilgili adlî kolluk birimine bildirim yapılarak kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlâline sebebiyet verilmemesi, bu tür kayıtlar bakımından KİHBİ ile UYAP’ın paralel kullanılması,

4- Yakalama emri ve gıyabî tutuklama kararlarına ilişkin evrak ve dosyalarla ilgili işlemler yapılırken, bu belgelerin geçerliliklerinin devam edip etmediğinin sürekli kontrol edilerek, düzenlenen, geri alınan, kaldırılan veya infaz edilen emir ya da kararların ilgililerin mağduriyetlerine sebep olmamak için derhal UYAP ekranlarına işlenmesi, meydana gelebilecek sistem kesintilerinin makul olmayan bir süre devam etmesi hâlinde bu genelge kapsamındaki işlemlerin fizikî ortamda yapılması, sistem çalışmaya başladığında zaman geçirilmeksizin yapılan işlemlerin UYAP’a aktarılması,

5- 1/9/2008 ilâ 1/1/2012 tarihleri arasında fizikî ortamda düzenlenen tüm gıyabî tutuklama kararları ve yakalama emirlerinin adlî kolluk birimleri ile iletişim hâlinde gözden geçirilerek, bu tarihler arasında çıkarılan ancak sistemde olmayan verilerin girişinin yapılması, geri alınmış, kaldırılmış yahut infaz edilmiş olanların adlî kolluk birimlerine bildirilmesi ile arama kayıtlarının UYAP’ta güncelliğinin sağlanması,

1/9/2008 tarihi öncesine ait kayıtların da KİHBİ aracılığıyla adlî kolluk birimlerinden aranan şahıslara ilişkin listelerin istenerek düzenli aralıklarla takip edilmesi, anılan listede yer alan kişiler hakkında gıyabî tutuklama kararı veya yakalama emri bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi; geri alınmış, kaldırılmış yahut infaz edilmiş olanların adlî kolluk birimlerine bildirilmesi, hâlen aranan şahısların ise UYAP’a girişinin yapılarak bu arama kayıtlarının da güncelliğinin sağlanması,

6- UYAP’a işlenen gıyabî tutuklama kararları ile yakalama emirlerinin “suçun işlendiği yer”, “nüfusa kayıtlı olunan yer” ve “ikâmet edilen yer” kriterlerine göre takibinin ve sistem üzerinden arananlar raporu alınmak suretiyle denetiminin yapılması,

7- Diğer mahkemelerden yazılan talimatlar ikmal edildikten sonra serbest bırakılması gereken şüpheli veya sanıklara ilişkin UYAP’ta bulunan gıyabî tutuklama müzekkereleri ile yakalama emirlerinin, talimatın ulaşmasını müteakiben esas mahkemesince kaldırılacağı düşünülmeksizin işlemi yapan adlî makam tarafından derhal kaldırılarak mağduriyetlere sebebiyet verilmemesi,

8- Avrupa Konseyi ülkelerine yapılan iade taleplerinde, sanığa isnat edilen suç ile sanığın somut eylemleri arasındaki nedensellik bağının kurulmasına ilişkin olarak, tutuklama müzekkeresi, iddianame ya da geri verme talepnamesinde somut eylemlerin delilleri ile belirtilmesinin istenmesi, ayrıca terör suçlarına ilişkin iade taleplerinin “suçun vasıf ve mahiyeti ve mevcut delil durumu” gibi ibarelerin yer aldığı tutuklama müzekkerelerinin Suçluların Geri Verilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin 12 nci maddesi kapsamında bir tutuklama müzekkeresi olmadığı gerekçesiyle reddedilmesi sebebiyle, suçluların iadesine ilişkin işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı olarak yapılabilmesi amacıyla Ek-4’te örneği bulunan gıyabî tutuklama müzekkeresindeki bölümlerin doldurulmasında ayrıca özen gösterilmesi,

9- Ceza infaz kurumlarına alınan hükümlü veya tutuklular hakkında; “bilgi toplama” kayıtlarının güncelleştirilmesi için mahallî kolluk birimleriyle işbirliği yapılması, uzun süreli hükümlülerle ilgili bilgilerin de uygun zaman aralığında kontrol edilmesi ve tahliye edilmelerinden kısa bir süre önce bu kayıtlardan düşüm işlemlerinin yapılıp yapılmadığının araştırılması ve bu suretle mağduriyetlere sebep olunmaması,

10- 1/1/2012 tarihinden önce çıkarılan yakalamalara ilişkin KİHBİ ve UYAP sistemlerinin ortak olarak incelenmesi, farklılık olması durumunda KİHBİ kayıtlarının esas alınarak, tespit edilen farklılıkların KİHBİ tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilmesi, bu tarihten sonra çıkarılan yakalamalar için ise sadece UYAP’ın esas alınacak olması sebebiyle; söz konusu işlemlerin yapılmasında azamî hassasiyet gösterilerek gecikmeye mahal verilmemesi, aksi durumun cezai, hukuki ve idari sorumluluk doğurabileceğinin hatırdan çıkartılmaması,

Konularında gereken dikkat ve özenin gösterilmesini rica ederim.

 

EKLER :

1- Şüpheli – Sanık Karar Takip Formu

2- Şüpheli – Sanık Yakalama Emri Formu

3- Hükümlü Yakalama Emri Formu

4- Gıyabi Tutuklama Müzekkeresi Formu

Etiketler: genelge no 161, adalet bakanlığı 161 nolu genelge, görevde yükselme sınavı genelgeler, gys genelgeler, şüpheli sanık, karar takip formları, gıyabi tutuklama