T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Mahkeme Emanet Paraları İle İcra-İflas Dairelerince

Tahsil Olunan Paraların Yatırılacağı Bankalar ve İcmal Cetvelleri

 

GENELGE No: 104/1

Bilindiği üzere, mahkemeler ve diğer adalet dairelerince adlî işlemler sebebiyle tahsil olunan emanet paraların hangi bankalara yatırılacağı ilgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımızca belirlenmektedir. Bu çerçevede yeniden yapılan değerlendirme sonucunda. Bakanlığımızın "Mahkeme Emanet Paraları ile İcra-İllâs Dairelerince Tahsil Olunan Paraların Yatırılacağı Bankalar ve İcmal Cetvelleri" konulu olan 20/01/2006 tarihli ve 104 sayılı Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu itibarla:

 

1 - Halen diğer bankalara yatırılmakta olan:

Tereke ve ortaklığın giderilmesinden elde edilecek paralarla vesayet altında bulunan kişilere ait paralar ve tüm adlî yargı yerlerinde elde edilen sair mahkeme emanet paralarının.İcra ve iflâs dairelerince tahsil olunan emanet paralarının.Noter emanet paralarının. İdarî yargı yerlerinde tahsil olunan mahkeme emanet paralarının.

Bundan böyle. Türkiye Vakıflar Bankası şubesinin bulunduğu yerlerde işlerin en kola> şekilde yürütülecek ve Banka ile mutabık kalınacak bir şubesinde beş gün içerisinde açtırılacak olan hesaplara yatırılması.

aa) 02/06/2008 tarihine kadar söz konusu paralarla ilgili reddiyat işlemlerinin, hesap miktarları yeterli olduğu takdirde diğer bankalarda bulunan vadesiz hesaplardan yapılması ve diğer bankalarda mevcut olan hesapların belirtilen tarihte kapatılması suretiyle anılan paraların Türkiye Vakıflar Bankası'nda açılan hesaba aktarılması.

bb) Vadeli hesaplarda bulunan paraların tamamının ise vadelerin bitiminden itibaren beş gün içerisinde hesapların kapatılması suremle Türkiye Vakıflar Bankası'nda açılacak hesaplara aktarılması.

Türkiye Vakıflar Bankası şubesinin olmadığı yerlerde ise diğer bankalardaki halen mevcut hesapların muhafaza edilmesi ve söz konusu paraların bu hesaplara yatırılmasına devam edilmesi,

Her    ağır ceza veya bölge idare mahkemesine bağlı yerlerin Cumhuriyet başsavcılığı veya idari yargı mahkemesi başkanlığı tarafından, o yerde bankalara yatırılan her türlü emanet paraların miktarları ile bulundukları bankaları gösteren cetvellerin her yıl 30 Haziran ve 31 Aralık tarihlerindeki miktarlar esas alınarak takip eden Ocak ve Temmuz aylarının 5 inci gününe kadar düzenlenip bağlı olduğu ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığına veya bölge idare mahkemesi başkanlığına gönderilmesi, merkez ve mülhakattan gelecek bu cetvellere göre düzenlenecek icmal cetvellerinin de ağır ceza Cumhuriyet başsavcılığı veya bölge idare mahkemesi başkanlığınca bu ayların 15 inci gününde Bakanlığımız Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde bulunacak şekilde gönderilmesi ya da 0 312 418 76 07 numaraya faks çekilmesi, döviz ve altın hesabının bulunması halinde cinsi de belirtilmek suretiyle ayrı bir cetvelde gösterilmesi,

Ağır   ceza Cumhuriyet başsavcıları ile bölge idare mahkemesi başkanlarınca. yukarıdaki hususların yanlışsız, eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi bakımından ilgili mahkeme veya dairelerin hesap ve işlemlerine yönelik yerinde yapılacak bir denetim söz konusu olmaksızın, yazışma ve görüşmelerle durumun yakından gözetilmesi,

Mahkeme emanet paraları ve icra iflâs dairelerince tahsil olunan paraların, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 41 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen “resmî kuruluşlara ait mevduat” kapsamı dışında bulunduğu mütalaa edildiğinden söz konusu paraların yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde sözü edilen banka şubelerine yatırılması.

 

Benzer Konular

Genelge No : 109

Genelge No : 109

T.C ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdü..

Etiketler: genelge no 104/1, adalet bakanlığı 104/1 nolu genelge, genelgeler, bakanlık genelgeleri, emanet paralar, icra daireleri, iflas daireleri, icmal cetvelleri,